Uređenja šetališta uz rijeku moraču, od Sastavaka do plaže Labud

Izrada tehničke dokumentacije

Morača

Veoma važan segment projekta jesu i konekcije obala sa okolnim terenom

Opšti podaci o projektu

Cilj izrade Glavnog projekta je izrada kvalitetnog rješenja za potrebe izvođenja za I fazu uređenja korita Morače od Sastavaka (Skalina) do plaže Labud, sa posebnim osvrtom na uklapanje postojećih uređenih fragmenata u jednu cjelinu, u cilju kreiranja autentičnog ambijenta. Veoma važan segment projekta jesu i konekcije obala sa okolnim terenom, kako sa parkovskim površinama tako i sa urbanim tkivom u cilju postizanja dostupnosti rječnog korita za sve grupe građana. Posebna pažnja je posvećena: • dimenzionisanju staze na osnovu predviđenih, pretpostavljenih kapaciteta, • fizičkim strukturama, urbanom mobilijaru i organizaciji prostora, • rješavanju uređenja terena, pješačkih pristupa objektima, kao i • ispunjenju funkcionalnih zahtjeva, te racionalnosti i ekonomičnosti rješenja u cjelini.