Rekonstrukcija Ulice Gojka Radonjića u Staroj Varoši

Izvođenje radova

Podgorica

Dužina dijela obrađene saobraćajnice iznosi cca 134 m.

Opšti podaci o objektu

Projektom je definisana osovina radnog naziva krak “OSA_GR”. Dužina osovine iznosi 133.15m i na njoj su projektovane dvije krivine radijusa R=-84.0m i R=+35.0m. Širina kolovoza je promjenjiva i kreće se u granicama od 3.00m do 6.10m. Projektant je nastojao da se uklopi u postojeće stanje u što većoj mjeri i da obezbijedi adekvatan prilaz svakom objektu. Ivice kolovoza su oivičene betonskim ivičnjacima kako je to zahtijevano u Projektom zadatku Investitora, a prostor između ivičnjaka i postojećih objekata, zidova i ograda je promjenjive širine u skladu sa postojećim stanjem. Izvođenje ove ulice bilo je posebno iz više razloga, a jedni od mnogih su otežani uslovi za rad u jako uskoj ulici, u kojoj se sa obije strane nalaze stari objekti, te je sami iskop rovova bio otežan. Kolovozna konstrukcija je urađenja od Kamenih kocki dimenzija 10x10cm na sloju pijeska debljine 3cm. Konstrukcija staze (trotoara) je urađenja od kamenih oblutaka u cementnom malteru dimenzija 6cm, na betonu MB30 debljine 10cm.

Galerija