Izvođenje radova na izgradnji regionalne stočne pijace u opštini Berane

Izvođenje radova

Berane

Komplekst predmetne stočne pijace prostire se na površini od P=3352.10 m2

Opšti podaci o objektu

Objekat je lociran na dijelu kat. parc. br. 405/1 KO Berane UP 210, DUP-a “Gornji Talum” – Opština Berane. Kolski pristup lokaciji i objektu obezbijeđen je sa lokalne saobraćajnice sa jugozapadne strane kao i pješački pristup koji je predviđen sa iste strane. U sklopu pijace je riješena jednosmjerna kružna saobraćajnica širine 3.50m. U sjevernom dijelu pijace izgrađen je parking prostor sa 6 parking mjesta za kamione. Sadržaj stočne pijace čine objekti, namjenske ograđene površine za izlaganje ćivotinja i površine pješačke i kolske komunikacije u okviru pijace. Izvedeni objekti na stočnoj pijaci su: portirnica sa veterinarskom inspekcijom, nadstrešnice za vagu, rampe, Boksovi za koze i jarad, boksovi za ovce, boksovi za jagnjad, boksovi za pse, boksovi za izdavanje životinja, stajališta za telad, stajališta za krave, stajališta za bikove, stajališta za konje, kavezi za živinu, kavezi za sitne životinje kao i đubršite / osočara.

Galerija