Rekonstrukcija šetališta u Pržnom, od zapadnog kraja hotelskog kompleksa "Maestral" do istočnog kraja plaže Pržno

Djelovi kat. parcela br. 910/3, 1931/2 i 909/2, KO Sveti Stefan, sektor 46 po PPOP, Opština Budva

Budva

Izgradnja je planirana u dvije faze, kako je podijeljeno i u Glavnom projektu. Faza 1 je planirana od istočnog dijela plaže Pržno u dužini od cca 155m. Faza 2 je planirana od dijela kamenih kućica, ispod hotelskog kompleksa “Maestral” do kraja hotelskog kompleksa “maestral” u dužini od cca 115m.

Opšti podaci o projektu

Plaža Pržno je mala šljunkovita plaža koja se nalazi na mjestu nekadašnjeg ribarskog sela. Projektom je obuhvaćeno šetalište uz cijelu dužinu plaže i iznosi cca 270m. Šetalište je od strane mora oivičeno kamenim zidom i jasno je definisano na taj način. Obloga kamenog zida nije ujednačena i ima djelova koji su oštećeni. Izgradnja je planirana u dvije faze kako je i podijeljeno u Glavnom projektu. Planira se uklanjanje podne betonske ploče koja se nalazi na čitavom šetalištu i betoniranje nove. Preko ploče se planira postavljanje popločanja od sitnoštokovanog kamena svijetlo sive boje, debljine 5cm. U jednom dijelu u blizini česme, planira se izrada mozaika koji zauzima površinu od 10m2, dimenzija 5x2m. U tom dijelu je planiran mali trg koji će biti ozelenjen i opremljen potrebnim mobilijarom. Planira se oblaganje postojećeg obalnog zida prema šetalištu, svijetlo sivim rezanim kamenom, dimenzija 30×30/slobodno debljine 2,5cm. Planirano je da zid ima završnu kamenu poklopnu ploču, dimenzija 60×60/slobodno (minimum 50cm), debljine 20cm. Zadržavaju se postojeća mjesta pristupi plaži uz obrađivanje i uređenje pristupnih stepenica. Planira se adekvatna rasvjeta i potreban mobilijar.

Galerija