I Faza uređenja šetališta uz rijeku Moraču od Sastavaka do plaže Labud

Uz rijeku Moraču, od Sastavaka do plaže Labud, kat. parc. br. 387/1, 3873/8, 3876/1, 4135, 4151/1 i 4312/1, KO Podgorica II, u zahvatu PUP-a Podgorice

Podgorica

Cilj izrade Glavnog projekta je izrada kvalitetnog rješenja za potrebe izvođenja fa I Fazu uređenja korita Morače od Sastavaka (Skalina) do plaže Labud sa posebnim ostrvom na uklapanje postojećih uređenih fragmenata u jednu cjelinu.

Opšti podaci o projektu

Posebna pažnja je posvećena dimenzionisanju staze na osnovu predviđenih, pretpostavljenih kapaciteta, fizičkim strukturama, urbanom mobilijaru i organizaciji prostora, rješavanju uređenja terena, pješačkih pristupa objektima kao i ispunjenju funkcionalnih zahtjeva, te racionalnosti i ekonomičnosti rješenja u cjelini. Prostor šetališta koji je predmet projekta organizovan je kao interaktivan javni prostor unutar kojeg se nalazi pješačka staza, sa pratećim sadržajima (klupe, mali trgovi). Šetalište je projektovano na način da se oblikomi i materijalom prilagođava topografiji terena i osigurava vertikalno povezivanje, povezivanje sa urbanizovanim zonama i zelenim površinama. Poprečni presjek staze je prilagođen uslovima terena. Šetačka zona sadrži jasne pješačke tokove, prostore za rekreaciju i relaksaciju odnosno detaljno projektovani urbani mobilijar i sve elemente uređenog šetališta. Odvodnja atmosferskih voda sa šetališta je riješena probijanjem otvora fi 5cm pri dnu obodnog zida. barbakane će biti na rastojanju cca 5m. Odvodnja pobrežnih voda je riješena preko drežanih cijevi PP DN 200 koje se postavljaju sa gornje strane šetališta. Na razmacima od cca 30m su formirana reviziona plastična okna i vrši se ispuštanje vode iz drenašne cijevi ispod šetališta ka rijeci.

Galerija