Saobraćajnice sa parkinzima u zahvatu DUP‐a “Blok 35 – 36” u Podgorici

Izrada tehničke dokumentacije

Podgorica

Dužina projektovanih saobraćajnica iznosi oko 240m i cijelom svojom dužinom su u pravcu.

Opšti podaci o projektu

Koordinate tačaka osovine definisane su u projektu kao i koordinate svih elementarnih tačaka po poprečnim profilima date su u projektu. Osovine i širine kolovoznih površina, kao i sva ukrsna mjesta, definisana su u državnom koordinatnom sistemu. Rampe za osobe sa smanjenom pokretljivošću se projektuju na mjestima predviđenim u situacionom planu, sa mogućnošću korekcije prilikom izvođenja.

Galerija