Rekonstrukcija Ulice Balšića od Ulice Vuka Karadžića do Bulevara Ivana Crnojevića u Podgorici

Izrada tehničke dokumentacije

Dužina saobraćajnice je cca 280m.

Predviđena je faza izgradnja

Opšti podaci o projektu

Predmet ovog projekta je rekonstrukcija Ulice Balšića od Ulice Vuka Karadžića do Bulevara Ivana Crnojevića u Podgorici. Dužina saobraćajnice je cca 280m. Dio Ulice Balšića, od Ulice Novaka Miloševa do Ulice Vuka Karadžića, gravitira kroz dva planska dokumenta UP „Nova Varoš – blok O“ i UP „Nova Varoš – blok P“. Ovim urbanističkim projektima definisani su različiti poprečni profili Ulice Balšića. UP „Nova Varoš – blok O“, definisan je poprečni profil: kolovoz širine 6m (dvosmjerni saobraćaj) sa obostranim trotoarima širine po 3m. Dio Ulice Balšića, od Hercegovačke ulice do Ulice Miljana Vukova, gravitira kroz dva planska dokumenta, UP „Nova Varoš – blok G“ i UP „Nova Varoš – blok H“, kojima je definisan poprečni profila Ulice Balšića: kolovoz širine 6m (dvosmjerni saobraćaj) sa obostranim trotoarima širine 2.5 i 3m (promjenljive širine). Dio Ulice Balšića, od Bulevara Ivana Crnojevića do Hercegovačke ulice, gravitira kroz dva planska dokumenta, UP „Nova Varoš – blok C“ i UP „Nova Varoš – blok D“. Navedenim urbanističkim projektima definisan je poprečni profil Ulice Balšića: kolovoz širine 6m, sa uzdužnim parkiranjem 2m i obostranim trotoarima širine 2.5‐3m i 2m (promjenljive širine). Sastavni dio Idejnog rješenja bila je i saobraćajnica na dijelu Trga Balšića koja ovim Glavnim projektom nije obrađena. S obzirom na to da saobraćajnica prolazi kroz centar grada, iz estetskih razloga, trotoari su projektovani do postojećih objekata. Izvršena je samo promjena materijalizacije postojećih površina.

Galerija