Rekonstrukcija mosta Radovana Pavićevića u Danilovgradu

Izrada glavne dokumentacije

Danilovgrad

Projektovana je rekonstrukcija saobraćajnice, te dati svi podaci za njenu kvalitetnu rekonstrukciju.

Opšti podaci o projektu

Tehničko rješenje predviđa rekonstrukciju saobraćajnice preko mosta, dvosmjernog karaktera sa obostranim trotoarima, u svemu prema UTU uslovima Opštine Danilovgrad Sekretarijat za urbanizam, komunalne, stambene poslove, saboraćaj i zaštitu životne sredine br. 06‐63/1 od 06.03.2017. Za odvodnjavanje saobraćajnih površina primjenjen je sistem kišne kanalizacije. Projektovana je rekonstrukcija saobraćajnice, te dati svi podaci za njenu kvalitetnu rekonstrukciju. Ovaj projekat jer urađen na osnovu projektnog zadatka Investitora Opštine Danilovgrad i urbanističko‐ tehničkih uslova broj 06‐63/1 od 06.03.2017izdatih od strane Sekretarijat za urbanizam, komunalne, stambene poslove, saboraćaj i zaštitu životne sredine Opštine Danilovgrad. Dužina dijela saobraćajnice koja je predmet ove tehničke dokumentacije je oko 283,06m. Za potrebe izrade ovog projetka izvršeno je geodetsko snimanje mosta, sa velikim brojem tačaka, dok je geodetska podloga prikazana u razmjeri 1:250, te izvršeno modeliranje postojećeg stanja mosta i okolnog dijela. Izrađeno je više modela terena, za svaki tip površine ponaosob (beton, ivičnjak, asfalt, teren, voda…). Za potrebe ovakvog projekta mosta kao i saobraćajnice preko mosta izvršena je stabilizacija tačaka operativnog poligona van trase mosta na način betonskih stubova te stabilizovanih tačaka koje se dogledaju. Projekat osmatranja mosta kao i tla u toku građenja i eksploatacije je posebni dijo projekta. Na radnom sastanku projektanta, revidenta i Investitora u kancelarijama Civil engineer‐a dogovoreno je da se širina mosta kao normalni poprečni profil usvoji iz projektnog zadatka. Odluka o zadržavanju postojećeg mosta donešena je od strane Investitora te je izdizanje nivelete urađeno na dijelu gdje je to moguće kako bi se smanjio period tokom

Galerija