Dio Ulice II Crnogorskog bataljona sa priključkom na katastarsku parcel 171 KO Podgorica II

Podgorica

Osovina saobraćajnice u situacionom planu predstavlja geometrijsku sredina poprečnog profila i pozicionirana je u sredini razdjelnog ostrva.

Opšti podaci o projektu

Generalno, ivična geometrija u situacionom planu preuzeta je iz usvojenog Idejnog rješenja uz minimalne korekcije u cilju uklapanja u postojeće stanje. Ovo iz razloga što su Idejnim rješenjem definisane katastarske parcele u okviru kojih je predviđena rekonstrukcija predmetne saobraćajnice. Radijusi lepeza na raskrsnicama su u skladu sa granicom građevinske intervencije koja je definisana u Idejnom rješenju. Na cijelom potezu predmetne saobraćajnice, projektovan je zeleni razdjelni pojas širine 1.5m. Širina kolovoznih traka iznosi 2×6.5m dok su projektom definisane pješačke staze širine 2 m obostrano. Ukupna širina poprečnog profila Ulice II crnogorskog bataljona iznosi 18.5m. U okviru tehničke dokumentacije, a u skladu sa Idejnim rješenjem na ukrštaju Ulice II crnogorskog bataljona sa ulicom preko Vezirovog mosta (na dijelu Ulice Vaka Đurovica) predviđen je jednotračni kružni tok širine kolovoza 8m. Širina kolovoza usvojena je iz uslova prohodnosti jer je Idejnim rješenjem na ovoj lokaciji definisan kružni tok spoljnjeg radijusa R=15m. Važno je naglasiti da se radi o jednotračnom kolovozu obzirom da su spoljni radijusi kružnog toka relativno mali, tako da zbog uslova prohodnosti nije moguće formirati dvotračne kružne tokove. U zoni pristupa privatnim parcelama primijenjeni su upušteni ivičnjaci.