Arhiva rađenih projekata

Iza nas je

500+

Glavnih projekata

100+

Izvedenih radova

200+

Izvršenih nadzora

100+

Revizija tehničke dokumentacije

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice
2022

Izrada Glavnog projekta izgradnje dijela parkinga uz Atinsku ulicu u zahvatu DUP-a “Gorica C”

Opština Tivat
2020

Izdrada Glavnog projekta uređenja saobraćajnica na Seljanovu (kod Švedskih baraka) zajedno sa elaboratom eksproprijacije

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice
2022

Izdrada Glavnog projekta rekonstrukcije Ulice “Ljubović” u zahvatu UP-a “Stara Varoš”

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice
2020

Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta biciklističkih staza (od objekta “Vodovod i kanalizacija” do kružnog toka za skretanje za Aerodrom) u zahvatuz PUP-a Podgorice

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice
2022

Izdrada Glavnog projekta rekonstrukcije saobraćajnice, od kružnog toka na magistralnom putu M2 do skretanja za aerodromsk terminal sa nadvožnjakom sa pristupnim saobraćajnicama

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice
2021

Izdrada Glavnog projekta rekonstrukcije Ulice Nikole Đurkovića u zahvatu DUP-a “Masline”

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice
2021

Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije Ulice Radoja Jovanovića u zahvatu UP-a “Stara Varoš”

Opština Tuzi
2021

Izdrada Glavnog projekta saobraćajnice sa trotoarima od planiranog kružnog toka oko granice DUP-a Tuzi Centar i DUP-a Tuzi

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice
2021

Izdrada Glvnog projekta rekonstrukcije dijela Ulice II Crnogorskog bataljona sa izgradnjom saobrać. priključka do kat. parcele 171 K.O. Podgorica II

Opština Tivat
2020

Izdrada Glavnog projekta uređenja saobraćajnica na Seljanovu (kod Švedskih baraka) zajedno sa elaboratom eksproprijacije

Opština Tuzi
2021

Izdrada Glavnog projekta saobraćajnica kod stadiona FK Dečić, definisane projektnim zadatkom

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice
2020

Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta biciklističkih staza (od objekta “Vodovod i kanalizacija” do kružnog toka za skretanje za Aerodrom) u zahvatuz PUP-a Podgorice

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice
2021

Izdrada Glavnog projekta rekonstrukcije Ulice Vlada Martinovića u naselju Drač na katastarskim parcelama br. 2172/1, 2263 i 338/4 KO Podgorica III

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice
2020

Izdrada Glavnog projekta rekonstrukcije Ulice Avnoj-a u zahvatu DUP-ova “Zabjelo B – Tarine garaže”, “Zabjelo B – zona stanovanja” i “Zabjelo – Zelenika”

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice
2021

Izrada Glavnog projekta izgradnje saobraćajnica sa parkinzima u zahvatu DUP-a “Drač – Cvijetin brijeg” u Podgorici

Opština Tuzi
2020

Izdrada Glavnog projekta rekonstrukcije saobraćajnice Podgorica – Tuzi, od Ržaničkog mosta do skretanja za Šipčanik

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj
2020

Izrada Glavnog projekta za sanaciju nestabilne kosine na regionalnom putu R-10 (R-4) Đurđevića Tara – Mojkovac, kritična tačka “Sokolovina”

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice
2020

Izrada Glavnog projekta izgradnje saobraćajnice sa parkinzima u zahvatu DUP-a “Blok 35 – 36”

Izrada Glavnog projekta kružnog toka na Bulevaru Josipa Broza u Podgorici
2020

Izdrada Glavnog projekta saobraćajnica kod stadiona FK Dečić, definisane projektnim zadatkom

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj
2020

Izdrada Glavnog projekta za rekonstrukciju magistralnog puta M-2 Petrovac – Podgorica, dionica Virpazar – obilaznica Golubovci

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice
2020

Izrada Glavnog projekta kružnog toka na Bulevaru Josipa Broza u Podgorici

Ministarstvo odbrane Crne Gore
2020

Izdrada Glavnog projekta za izgradnju balon sale u Kasarni “Vladimir Knežević Volođa” u Pljevljima

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice
2020

Izdrada Glavnog projekta rekonstrukcije ulice Husinjskih rudara u naselju Konik u Podgorici

Direkcija za uređenje i izgradnju Opština Kotor
2020

Izvršenje usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji pothodnika kod Lučke kapetanije

JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore
2020

Izrada idejnog rješenja i glavnog projekta za rekonstrukciju šetališta na Jazu, od postojećeg definisanog šetališta, obalnim zidom ispod katastarske parcele 70K.O. Prijevor i do zapadnog kraja plaže Jaz na katastarskoj parceli 96 K.O.

"Lux gradnja" d.o.o. Podgorica
2018

Objekat višeporodičnog stanovanja spratnosti Po+P+4+Pk

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice
2018

Izrada Glavnog projekta regulacije korita rijeke Rujela od Miljeških izvora do naselja Vuksanlekići i izgradnje pješačke staze od mosta kod katoličke crkve do Šipčaničke gore

Vlada Crne Gore - Ministarstvo uređenja prostora i Zaštite životne sredine
2018

Trafostanica 35/10kv “Cmiljača” sa uklapanjem TS u VN 35 kv infrastrukturu

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice
2018

Izrada Glavnog projekta nastavka Bulevara Save Kovačevića do ulice Zmaj Jovine”

Uprava Javnih radova
2017

Revizija nad radovima na izgradnji administrativnog objekta sa opremanjem u Opštini Petnjica.

Ministarstvo održivnog razvoja I turizma – Direkcija javnih radova
2017

Revizija Glavnog projekta za rekonstrukciju postrojenja za prečišćavanje pitke vode “Pliješ” I izgradnju postrojenja za prečišćavanje pitke vode “Breznica” i “Bogiševac”

Javno preduzeće za Upravljnje morskim dobrom
2017

Rekonstrukcija u smislu dogradnje Trajektnog pristaništa u kamenarima

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice
2016

Rekonstrukcija kuce Rista Stijovica i izgradnja Objekta za izlaganje djela Rista Stijovica

Opština Danilovgrad
2017

Rekonstrukcija mosta radovana pavićevića preko Rijeke zete u danilovgradu

“ČISTOĆA” d.o.o. Podgorica
2016

Reciklažno dvorište

Opština Tivat
2017

Izgradnja objekta gradske garaže

A TLAS INVEST Podgorica
2016

Adaaptacija objekta za Univerzitet Mediteran

Opština Pljevlja
2016

Revidovanje Glavnog projekta toplane i magistralnog cjevovoda za sistema toplifikacije grada Pljevalja

Direkcija za saobraćaj
2017

Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije magistralnog puta M-21 Barski most-Bijelo Polje

Direkcija za saobraćaj
2015-2016

Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije magistralnog puta m-2 dionica lepenac-ribarevine l=12.9km potezi: km 1075+200 -km 1081+800 i km 1083+600 - km 1089+872

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice
2014

Revizija Glavnog projekta pješačkog mosta preko rijeke Morače u rijeci Piperskoj

UNDP
2015

Glavni projekat rekonstrukcije bivše zgrade Ruskog poslanstva na Cetinju

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice
2013

Glavni projekat saobraćajnice u zahvatu UP-a Nova Varoš Kvart F

Direkcija javnih radova Crne Gore
2015

Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije užeg gradskog jezgra u Andrijevici-Trg Andrijevica

Agencija za izgradnju i razvoj Podogrice
2013

Saobraćajnica u zahvatu UP-a "Nova varoš-kvart F"- u Podgorici

UNDP
2014-2015

Glavni projekat ruskog poslanstva na Cetinju

Opština Bar
2013

Saobraćajnice "Ulica 12", "Ulica 13" i "Ulica 13a" u zoni "b" po DUP-u "ilino-Bar"

Urbanist d.o.o.
2013

Revizija glavnog projekta turističkog objekta apartmanskog tipa sa uslužno komercijalnim sadržajima i servisima na kp.1455/1 ko Sveti Stefan površine 2700m2

JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore
2012

Kameni parapetni zid sa ogradom u borovoj šumi u opštini Ulcinj, zahvatu kat. Parcele br. 3566/1 KO Ulcinj

Opština Nikšić
2012

Sistem za prečišćavanje otpadnih voda grada Nikšića

Koprivica d.o.o.
2011

Skladište poluotvorenog tipa na urbanističkoj parceli broj 20, blok “6”, up “skladišta i servisi – Cijevna” u Podgorici

Ministarstvo odbrane I direkcija javnih radova
2012

Stambeni objekat za kolektivno stanovanje na lokaciji Rsojevica u Danilovgradu

A-Kop d.o.o.
2011

Individualni stambeni objeketi koji se nalaze u DUP-u Zabjelo b1 up 176a i 176b i up 177a i 177b sa uređenjem terena

Bratić Gojko
2012

Individualni stambeni objekat na urbanističkoj parceli broj 52-20, blok 52, dup tološi 2 izmjene i dopune

A-Kop d.o.o.
2011

Individualni stambeni objeketi koji se nalaze u DUP-u Zabjelo B1 up83 up84 up85 up86 i up87 sa uređenjem terena